____________________________

                 

____________________________

1. Status prawny                 
2. Organizacja
3. Przedmiot działania i kompetencje   
4. Struktura własnościowa i majątek szkoły

5. Rejestry, ewidencje, archiwa oraz

    sposób udostępniania danych

6. Sposób załatwiania spraw
7. NIP, REGON
8. Zamówienia publiczne
9. Kontrola zarządcza
10.Plan działalności szkoły i sprawozdawczość
11. Projekty, konkursy
12 Praca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Technikum Leśne im. Prof. Jana Miklaszewskiego

w Starościnie


Starościn 34
69-110 Rzepin

tel./fax:
+48 95 7596 239
+48 95 7596 240

Kontakt e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

www.tlrzepin.pl


1. Status prawny

Technikum Leśne w Starościnie jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.Organem prowadzącym szkołę jest Minister Środowiska.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Środowiska.


2. Organizacja

Cykl kształcenia w szkole stacjonarnej (dziennej) trwa 4 lata
liczba oddziałów: 8
liczba uczniów: 215

Szczegółowy opis organizacji szkoły zawiera Statut Szkoły.


3. Przedmiot działania i kompetencje

Organami szkoły są:
- Dyrektor Szkoły mgr Przemysław Jarosik
- Wicedyrektor Szkoły mgr Janusz Wiliński
- Rada Pedagogiczna
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski

Szczegółowy opis działań szkoły i kompetencji organów określa Statut Szkoły.


4. Struktura własnościowa i majątek szkoły

 

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego. Jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Środowiska.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z organem prowadzącym.

Szkoła dysponuje powierzoną nieruchomością własności Skarbu Państwa.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej.


5. Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposób udostępniania danych:

Szkoła prowadzi:
- księgę uczniów
- ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły
- rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
- rejestr pracowników
- ewidencję akt osobowych pracowników
- rejestr akt i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli
- ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji
księgę inwentarzową
- ewidencje: środków czystości, środków trwałych i pozostałych trwałych, przejazdów służbowych, opłat pocztowych
- ewidencję dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji
- ewidencję środków żywnościowych
- ewidencję ubrań bhp dla pracowników
- księgi druków ścisłego zarachowania
- rejestr zamówień publicznych
- rejestr zarządzeń wewnętrznych
- rejestry księgowe
- rejestr korespondencji
- archiwum szkolne
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.


6. Sposób załatwiania spraw:

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Technikum Leśne im. prof Jana Miklaszewskiego w Starościnie
ul. Starościn 34
69-110 Rzepin

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od 7.00 - 15.00


7. NIP, regon:

NIP  596-10-45-061

Regon 000124191


8. Zamówienia publiczne

link-Zamówienia publiczne


9. Kontrola zarządcza

link- kontrola zarządcza


10. Plan działalności szkoły i sprawozdawczość:

sprawozdanie z planu za rok 2014.pdf

plan dzialalnosci na rok 2015.pdf


11. Projekty, konkursy


 

12. Praca

 

Nabór na stanowiska pracy w Technikum Leśnym im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami zawartymi w przepisach ustawy  z dnia 21 listopada 2008 roku „ o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227 poz. 1505 z p. zm.) oraz Zarządzeniem Dyrektora Technikum w sprawie: ustalenia Regulaminu na stanowiska pracy w Technikum Leśnym im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie.

Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie informacje o wolnych stanowiskach pracy publikuje na stronie internetowej Technikum w zakładce „PRACA”.


  • Konkurs

             stanowisko główna  ksiegowa

 

  • Nabór
  1.  ogłoszenia na stanowisko sam. Ref. Ds. uczniowskich

 Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta