Regulamin REKRUTACJI

do klas pierwszych Technikum Leśnego

im. Prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie

na rok szkolny 2017/2018

Regulamin opracowano na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,

- art. 201 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.,

- art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

 

- Zarządzenia nr 18/2017 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018

 

§1

 

1.   O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Technikum Leśnego im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie decydują następujące kryteria:

1)   wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,

2)   oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, biologii, matematyki oraz obowiązującego w gimnazjum języka obcego,

3)   osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a)   ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b)   osiągnięcia w konkursach i zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratorów oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół, na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub powiatowym;

c)   osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu.

§2

1.    Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej Technikum Leśnego im. prof. Jana Miklaszewskiego Starościnie w procesie rekrutacji wynosi 200.

2.    Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, ocen z przedmiotów oraz innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum ustala się w następujący sposób:

1)    za wyniki egzaminu gimnazjalnego do 100 punktów, ustalanych na podstawie wyników z każdej części egzaminu gimnazjalnego podanych w procentach na punkty według następującej zasady: 1% = 0,2 pkt., w tym:  

a)    za część humanistyczną do 40 punktów, w tym:

- za język polski: do 20 punktów – mnoży się przez 0,2;

- za historię i wiedzę o społeczeństwie: do 20 punktów – mnoży się przez 0,2;

b)    za część matematyczno-przyrodniczą do 40 punktów, w tym:

- za matematykę: do 20 punktów – mnoży się przez 0,2;

- za przedmioty przyrodnicze (biologię, fizykę, chemię i geografię): do 20 punktów – mnoży się przez 0,2;

c)    za język obcy na poziomie podstawowym do 20 punktów:

       - za język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2 ;

2)    za ocenę z języka polskiego do 18 punktów, zgodnie z następującym sposobem przeliczania ocen na punkty:

a)    ocena celująca: 18 punktów,

b)    ocena bardzo dobra: 17 punktów,

c)    ocena dobra: 14 punktów,

d)    ocena dostateczna: 8 punktów,

e)    ocena dopuszczająca: 2 punkty;

3)    za oceny z biologii, matematyki i języka obcego do 60 punktów: do 20 punktów za każde zajęcia edukacyjne, zgodnie z następującym sposobem przeliczania ocen na punkty:

a)    ocena celująca: 18 punktów,

b)    ocena bardzo dobra: 17 punktów,

c)    ocena dobra: 14 punktów,

d)    ocena dostateczna: 8 punktów,

e)    ocena dopuszczająca: 2 punkty;

4)    za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum do  punktów, w tym:

a)    za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 7 punktów,

b)    za osiągnięcia w konkursach i zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,  o których mowa w § 6 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego…, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: maksymalnie 10 punktów, w tym:

-      za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

-  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podst. art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4  ustawy – zgodnie z Rozporządzeniem;

-      za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim, organizowanym przez kuratora oświaty – zgodnie z Rozporządzeniem;

-  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podst.art.22 ust. 2 pkt 8 i  art. 32a ust. 4  – zgodnie z Rozporządzeniem;

-   za uzyskanie wysokiego miejsca w innych konkursach i zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych,  organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół na szczeblu:

  • międzynarodowym – 4 punkty,
  • krajowym – 3 punkty,
  • wojewódzkim – 2 punkty;
  • powiatowym – 1 punkt;

 - w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,  o których mowa w ust. 1 Rozporządzenia, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba  punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

c)    za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust.2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20 i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy:     3 punkty.

§3

 

1.   Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych Technikum Leśnego im. prof. Jana Miklaszewskiego Starościnie odbywa się według następującego harmonogramu:

1)   składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 15 maja 2017 roku (poniedziałek) do 26 maja 2017 roku (piątek) do godziny 15.00,

2)   uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo lub kopię ukończenia gimnazjum oraz  o zaświadczenie lub kopię o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów: od 23 czerwca 2017 r. (piątek) do 27 czerwca 2017 roku (wtorek) do godziny 15.00,

3)  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy – do 29 czerwca (czwartek) do godz. 12:00.

4)   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego :  29 czerwca 2017 roku (czwartek) o  godzinie 12.00,

5)   wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

6)   potwierdzenie przez kandydata i jego rodziców woli podjęcia nauki w szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały już one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w zawodzie technik leśnik – do 06 lipca 2017 roku do godziny 15:00.

7)   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły: 07 lipca 2017 roku (piątek) o godz. 12.00,

8)  poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole – niezwłocznie, nie później niż 10 lipca 2017 roku (poniedziałek) .

 §4

1.    W procesie rekrutacji kandydaci do klas pierwszych Technikum Leśnego  im.  prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie   od 15 maja 2017 roku (poniedziałek) do 26 maja 2017 roku (piątek) do godziny 15.00,  składają osobiście w sekretariacie lub też przesyłają   pocztą na adres szkoły następujące dokumenty:

a)      wniosek o przyjęcie do szkoły na druku według ustalonego wzoru,

2.   Od 23 czerwca 2017 r. (piątek) do 27 czerwca 2017 roku (wtorek) do godziny 15.00,

     kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły, składając osobiście w sekretariacie lub też przesyłając pocztą na adres szkoły, następujące dokumenty:

a)    świadectwo lub kserokopia (potwierdzona przez dyrektora gimnazjum) świadectwa ukończenia gimnazjum,

b)    zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

c)    oryginały lub poświadczone przez dyrektora gimnazjum kserokopie wydanych przez Kuratora Oświaty zaświadczeń potwierdzających uzyskanie przez kandydata tytułu laureata lub finalisty konkursów, organizowanych lub współorganizowanych przez Kuratora Oświaty,

d)    oryginały lub poświadczone przez dyrektora gimnazjum kserokopie wydanych przez odpowiednią instytucję lub organizację dyplomów i zaświadczeń poświadczających osiągnięcia sportowe lub artystyczne, a także działalność wykonywaną w ramach wolontariatu.

3.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, na  

     wezwanie komisji rekrutacyjnej, konieczne będzie przedstawienie dokumentów takich,    

     jak:

a)    oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność  kandydata,

c)   orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności członków rodziny kandydata,

d)    oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

e)    dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

4.  Do 06 lipca 2017 roku do godziny 15:00-  kandydat i jego rodzice potwierdzają  wolę podjęcia nauki w szkole w postaci przedłożenia:

a)   oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,

b)   oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

      o ile nie zostały już one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz

c) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w zawodzie technika leśnika, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania na badania wystawionego przez Technikum Leśne w Starościnie,

d)   karty zdrowia,

e) oryginałów wydanych przez Kuratora Oświaty zaświadczeń potwierdzających uzyskanie przez kandydata tytułu laureata lub finalisty konkursów, organizowanych lub współorganizowanych przez Kuratora Oświaty, o ile nie zostały już one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

f)     oryginałów wydanych przez odpowiednią instytucję lub organizację dyplomów i zaświadczeń poświadczających osiągnięcia sportowe lub artystyczne, a także działalność wykonywaną w ramach wolontariatu, o ile nie zostały już one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,

       g)   pisemnego oświadczenia kandydata oraz jego rodzica/rodziców/opiekunów prawnych       o wyborze Technikum Leśnego w Starościnie, na druku według ustalonego przez                                                szkołę   wzoru.                                                                

5.   Skierowanie na badania lekarskie wydawane będzie w sekretariacie szkoły.

§5

1.  O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Technikum Leśnego im. Prof. Jana Miklaszewskiego w  Starościnie decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.

2.  Jeżeli kandydatów jest dokładnie tylu (lub mniej), ile planowanych miejsc, rekrutacja kończy się na tym etapie.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

a)  problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, o ile nie stanowią one przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

b)   wielodzietność rodziny kandydata (czyli rodziny wychowującej troje i więcej dzieci),

c)   niepełnosprawność kandydata;

d)    niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata;

e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta