STATUT TECHNIKUM LEŚNEGO

 W STAROŚCINIE  

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z  późn. zm.).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. Zm.).

____________________________________

Statut Technikum Leśnego w Starościnie


____________________________________

Załączniki do statutu

1. Regulamin działalności wewnętrznej

załącznik 1

____________________

2. Regulamin Rady Pedagogicznej

załącznik 2

____________________

3. Regulamin internatu

załącznik 3

____________________

4. Wewnątrzszkolny system oceniania

załącznik 4

____________________

5. Szkolny Program Wychowawczy

załącznik 5

____________________

6. Regulamin biblioteki szkolnej

załącznik 6

____________________

7. Regulamin dyżurów nauczycieli

załącznik 7

____________________

8. Regulamin imprez i uroczystości szkolnych

załącznik 8

____________________

9. Regulamin przyjmowania uczniów do klas pierwszych

załącznik 9

____________________

10. Regulamin Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

załącznik 10

____________________

11. Regulamin Rady Rodziców

załącznik 11

____________________

12. Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom

załącznik 12

____________________

13. Szkolny program profilaktyki

załącznik 13

____________________

14. Organizacja wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego

załącznik 14

____________________

15.Regulamin sekcji "Grodzisko"

załącznik 15

____________________

16. Regulamin przyznawania odznaki honorowej absolwenta

załącznik 16

____________________

17.Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

załącznik 17

____________________


 

Sekcje sportowe

Koła zainteresowań

Zajęcia praktyczne

Strefa absolwenta